ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ (Terms of Use)

ข้อกำหนดต่อไปนี้สำหรับการใช้เว็บไซต์ซึ่งจัดทำโดย www.pantipcommart.com (ซึ่งต่อไปนี้ใช้ชื่อว่า “เว็บไซต์นี้”) กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดต่อไปนี้ เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องในการใช้งานว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของ บริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการเท่านั้น ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันตนตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฏต่อไปนี้

ข้อจำกัดความรับผิด

  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายสืบเนื่อง ความเสียหายจากการขาดกำไรหรือการประกอบธุรกิจ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ หรือความบกพร่อง หรือ ความถูกต้องของข้อมูล ราคา และ รูปภาพประกอบ ที่อาจไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อน หรือ ล่าช้าในการเรียกหรือถ่ายโอนข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ รวมถึงไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความถูกต้องของข้อมูล ความสมบูรณ์ครบถ้วน คุณภาพ ความเพียงพอ ความแม่นยำหรือสาระของข้อมูล การลำดับเหตุการณ์ ความเหมาะสมของข้อมูล การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในเว็บไซต์
     
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์และข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน ลบ หรือแก้ไขข้อมูลหรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าในเวลาใด โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้บริการก่อน โดยการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือกระทำการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ย่อมทำได้ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์หรืออนุญาตให้บุคคลใด ๆ กระทำการดังกล่าวได้โดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลภายนอกใด ๆ เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเว็บไซต์นี้และในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 

หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการหยุดการใช้บริการและออกจากเว็บไซต์นี้ทันที

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้บนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการหรือบนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของผู้ใช้บริการ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของคุณ และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณต้องการทำเช่นนี้ โปรดดูที่เมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของคุณ

เว็บไซต์ของเรา ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน เว็บไซต์ของเราเพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้อย่างไร

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน คุกกี้ทำให้เว็บไซต์ของเราสามารถจดจำการใช้งานของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณีอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเรา อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่เรา ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว