ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ (Terms of Use)

ข้อกำหนดต่อไปนี้สำหรับการใช้เว็บไซต์ซึ่งจัดทำโดย www.pantipcommart.com (ซึ่งต่อไปนี้ใช้ชื่อว่า “เว็บไซต์นี้”) กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดต่อไปนี้ เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องในการใช้งานว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของ บริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ และเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการเท่านั้น ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันตนตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ปรากฏต่อไปนี้

ข้อจำกัดความรับผิด

  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายสืบเนื่อง ความเสียหายจากการขาดกำไรหรือการประกอบธุรกิจ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ หรือความบกพร่อง หรือ ความถูกต้องของข้อมูล ราคา และ รูปภาพประกอบ ที่อาจไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อน หรือ ล่าช้าในการเรียกหรือถ่ายโอนข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ รวมถึงไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความถูกต้องของข้อมูล ความสมบูรณ์ครบถ้วน คุณภาพ ความเพียงพอ ความแม่นยำหรือสาระของข้อมูล การลำดับเหตุการณ์ ความเหมาะสมของข้อมูล การแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในเว็บไซต์
     
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้เว็บไซต์และข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน ลบ หรือแก้ไขข้อมูลหรือเนื้อหาต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ ไม่ว่าในเวลาใด โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้บริการก่อน โดยการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือกระทำการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ย่อมทำได้ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์หรืออนุญาตให้บุคคลใด ๆ กระทำการดังกล่าวได้โดยปราศจากความรับผิดต่อผู้ใช้บริการหรือต่อบุคคลภายนอกใด ๆ เมื่อมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเว็บไซต์นี้และในกรณีที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 

หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการหยุดการใช้บริการและออกจากเว็บไซต์นี้ทันที