• HP
  From HP to you
Quotation Request

ผู้ผลิต

Information

 • ฿ 105,500.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 16 ช่อง มาพร้อมกับซีพียู AMD Ryzen 3 1200 4-core/4-thread 3.1 GHz processor, Turbo Core 3.4 GHz และ หน่วยความจำขนาด 4 GB DDR4 มีเน็ตเวิร์คพอร์ต 10GBASE-T RJ45 ช่วยเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูล มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน การใช้ข้อมูลทางไกลแบบคลาวด์สตอเรจ รักษาข้อมูลอันสำคัญของคุณ

  ฿ 105,500.00
 • ฿ 114,000.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 16 ช่อง มาพร้อมกับซีพียู AMD Ryzen 5 1600 6-core/12-thread 3.2 GHz processor, Turbo Core 3.6 GHz และ หน่วยความจำขนาด 8 GB DDR4 มีเน็ตเวิร์คพอร์ต 10GBASE-T RJ45 ช่วยเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูล มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน การใช้ข้อมูลทางไกลแบบคลาวด์สตอเรจ รักษาข้อมูลอันสำคัญของคุณ

  ฿ 114,000.00
 • ฿ 130,900.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 16 ช่อง มาพร้อมกับซีพียู AMD Ryzen 7 1700 8-core/16-thread 3.0 GHz processor, Turbo Core 3.7 GHz และ หน่วยความจำขนาด 16 GB DDR4 มีเน็ตเวิร์คพอร์ต 10GBASE-T RJ45 ช่วยเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูล มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน การใช้ข้อมูลทางไกลแบบคลาวด์สตอเรจ รักษาข้อมูลอันสำคัญของคุณ

  ฿ 130,900.00
 • ฿ 168,900.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 16 ช่อง มาพร้อมกับซีพียู AMD Ryzen 7 1700 8-core/16-thread 3.0 GHz processor, Turbo Core 3.7 GHz และ หน่วยความจำขนาด 64 GB DDR4 มีเน็ตเวิร์คพอร์ต 10GBASE-T RJ45 ช่วยเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูล มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน การใช้ข้อมูลทางไกลแบบคลาวด์สตอเรจ รักษาข้อมูลอันสำคัญของคุณ

  ฿ 168,900.00
 • ฿ 196,800.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 15 ช่อง มาพร้อมกับซีพียู Intel Core i5-7500 3.4 GHz Quad-Core processor และหน่วยความจำขนาด 16GB DDR4 มีพอร์ต Thunderbolt 3 (40 Gbps) เน็ตเวิร์คพอร์ต 2 x 10GbE SFP+ และ ช่องใส่ 2.5" SSD จำนวน 6 ช่อง ช่วยเพิ่มความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูล มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน...

  ฿ 196,800.00
 • ฿ 220,800.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 15 ช่อง มาพร้อมกับซีพียู Intel Core i7-7700 3.6 GHz Quad-Core processor และหน่วยความจำขนาด 32GB DDR4 มีพอร์ต Thunderbolt 3 (40 Gbps) เน็ตเวิร์คพอร์ต 2 x 10GbE SFP+ และ ช่องใส่ 2.5" SSD จำนวน 6 ช่อง ช่วยเพิ่มความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูล มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน...

  ฿ 220,800.00
 • ฿ 88,400.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 8 ช่อง มาพร้อมกับซีพียู Intel Core i5-7500 Quad-core 3.4 GHz และ หน่วยความจำขนาด 16GB DDR4 มี M.2 SSD Slot ช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียนอ่านข้อมูล มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ 10GbE / USB 3.1 (10Gbps) / SSD expansion มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน รักษาข้อมูลอันสำคัญของคุณ

  ฿ 88,400.00
 • ฿ 108,400.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 8 ช่อง มาพร้อมกับซีพียู Intel Core i7-7700 Quad-core 3.6 GHz และ หน่วยความจำขนาด 32GB DDR4 มี M.2 SSD Slot ช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียนอ่านข้อมูล มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ 10GbE / USB 3.1 (10Gbps) / SSD expansion มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน รักษาข้อมูลอันสำคัญของคุณ

  ฿ 108,400.00
 • ฿ 98,400.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 8 ช่อง มาพร้อมกับซีพียู Intel Core i5-7500 Quad-core 3.4 GHz หน่วยความจำขนาด 16GB DDR4 และ Blu-ray ODD มี M.2 SSD Slot ช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียนอ่านข้อมูล มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ 10GbE / USB 3.1 (10Gbps) / SSD expansion มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน รักษาข้อมูลอันสำคัญของคุณ

  ฿ 98,400.00
 • ฿ 118,400.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 8 ช่อง มาพร้อมกับซีพียู Intel Core i7-7700 Quad-core 3.6 GHz หน่วยความจำขนาด 32GB DDR4 และ Blu-ray ODD มี M.2 SSD Slot ช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียนอ่านข้อมูล มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ 10GbE / USB 3.1 (10Gbps) / SSD expansion มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน รักษาข้อมูลอันสำคัญของคุณ

  ฿ 118,400.00
 • ฿ 96,400.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 8 ช่อง มาพร้อมกับซีพียู Intel Core i5-7500 Quad-core 3.4 GHz หน่วยความจำขนาด 16GB DDR4 และ Blu-ray ODD รองรับการเชื่อมต่อ Thunderbolt 3 มี M.2 SSD Slot ช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียนอ่านข้อมูล มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ 10GbE / USB 3.1 (10Gbps) / SSD expansion มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสำหรับการสำรองข้อมูล...

  ฿ 96,400.00
 • ฿ 126,400.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 8 ช่อง มาพร้อมกับซีพียู Intel Core i7-7700 Quad-core 3.6 GHz หน่วยความจำขนาด 32GB DDR4 และ Blu-ray ODD รองรับการเชื่อมต่อ Thunderbolt 3 มี M.2 SSD Slot ช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียนอ่านข้อมูล มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ 10GbE / USB 3.1 (10Gbps) / SSD expansion มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสำหรับการสำรองข้อมูล...

  ฿ 126,400.00
 • ฿ 116,400.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 8 ช่อง มาพร้อมกับซีพียู Intel Core i7-7700 Quad-core 3.6 GHz และหน่วยความจำขนาด 32GB DDR4 ถูกออกแบบมาสำหรับ รองรับการเชื่อมต่อ Thunderbolt 3 มี M.2 SSD Slot ช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียนอ่านข้อมูล มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ 10GbE / USB 3.1 (10Gbps) / SSD expansion มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสำหรับการสำรองข้อมูล...

  ฿ 116,400.00
 • ฿ 96,400.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 8 ช่อง มาพร้อมกับซีพียู Intel Core i5-7500 Quad-core 3.4 GHz และหน่วยความจำขนาด 16GB DDR4 ถูกออกแบบมาสำหรับ รองรับการเชื่อมต่อ Thunderbolt 3 มี M.2 SSD Slot ช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียนอ่านข้อมูล มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ 10GbE / USB 3.1 (10Gbps) / SSD expansion มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสำหรับการสำรองข้อมูล...

  ฿ 96,400.00
 • ฿ 108,400.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 8 ช่อง 2.5" HDD/SSD มาพร้อมกับซีพียู Intel Core i7-6700HQ 2.6 GHz Quad-Core และหน่วยความจำขนาด 16 GB DDR4 รองรับการเชื่อมต่อ Thunderbolt 3 (40Gbps) ช่วยเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูล และ มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ 10GbE/ USB 3.1 (10Gbps)/ SSD expansion card มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสำหรับการสำรองข้อมูล...

  ฿ 108,400.00
 • ฿ 133,400.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 3.5" HDD 8 ช่อง และ 2.5" SSD จำนวน 4 ช่อง มาพร้อมกับซีพียู Intel Core i7-7700 3.6 GHz Quad-Core และหน่วยความจำขนาด 64 GB DDR4 รองรับการเชื่อมต่อ Thunderbolt 3 มี M.2 SSD Slot ช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียน-อ่านข้อมูล และ มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ 10GbE/ USB 3.1 (10Gbps)/SSD expansion card...

  ฿ 133,400.00
 • ฿ 122,400.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 3.5" HDD 8 ช่อง และ 2.5" SSD จำนวน 4 ช่อง มาพร้อมกับซีพียู Intel Core i7-7700 3.6 GHz Quad-Core และหน่วยความจำขนาด 32 GB DDR4 รองรับการเชื่อมต่อ Thunderbolt 3 มี M.2 SSD Slot ช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียน-อ่านข้อมูล และ มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ 10GbE/ USB 3.1 (10Gbps)/SSD expansion card...

  ฿ 122,400.00
 • ฿ 112,400.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 3.5" HDD 8 ช่อง และ 2.5" SSD จำนวน 4 ช่อง มาพร้อมกับซีพียู Intel Core i5-7500 3.4 GHz Quad-Core และหน่วยความจำขนาด 16 GB DDR4 รองรับการเชื่อมต่อ Thunderbolt 3 มี M.2 SSD Slot ช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียน-อ่านข้อมูล และ มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ 10GbE/ USB 3.1 (10Gbps)/SSD expansion card...

  ฿ 112,400.00
 • ฿ 39,700.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 8 ช่อง มาพร้อมกับซีพียู AMD RX-421ND quad-core 2.1 GHz และหน่วยความจำขนาด 8 GB DDR4 มี M.2 SSD Slot ช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียน-อ่านข้อมูล และ มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ 10GbE/ USB 3.1 (10Gbps) มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน การใช้ข้อมูลทางไกลแบบคลาวด์สตอเรจ...

  ฿ 39,700.00
 • ฿ 35,700.00
  ใหม่

  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 8 ช่อง มาพร้อมกับซีพียู AMD RX-421ND quad-core 2.1 GHz และหน่วยความจำขนาด 4 GB DDR4 มี M.2 SSD Slot ช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียน-อ่านข้อมูล และ มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ 10GbE/ USB 3.1 (10Gbps) มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน การใช้ข้อมูลทางไกลแบบคลาวด์สตอเรจ...

  ฿ 35,700.00
 • ฿ 21,700.00

  German Server Rack G4 42U 60x80x205 cm.

  ฿ 21,700.00
 • ฿ 135,943.50

  HP StoreEver LTO-6 Ultrium 6250  External Tape Drive  Drive Capacity 6.25TB Transfer rate 1.45 TB/hr Host interface  6 Gb/sec SAS 

  ฿ 135,943.50
 • ฿ 13,480.00

  QNAP NAS Intel Celeron 2.41GHz 1GB DDR3L RAM 2-Bay : Diskless Tower Form Factor 

  ฿ 13,480.00
 • ฿ 22,200.00

  High-Speed RAID Storage Thunderbolt x2 ports Capacity 8 TB   

  ฿ 22,200.00
 • ฿ 31,900.00

  Professional RAID Storage Thunderbolt 2 x2 ports USB 3.0 port Capacity 8 TB   

  ฿ 31,900.00
 • ฿ 99,730.00

  Cisco 500 Stackable Managed Switches 48 RJ-45 10/100/1000 ports 2 combo GE + 2 1GE/5GE SFP Max PoE+ 740W  Layer 2+ Switch Layer 3 Static Route 

  ฿ 99,730.00
 • ฿ 151,100.00

  Cloud Managed  Layer 2 Access Switches 48x GbE Port + 4x SFP Port  370 W PoE / PoE+

  ฿ 151,100.00
 • ฿ 120,000.00

  Synology NAS Intel Xeon D-1527 QC 2.2 GHz 16 GB DDR4 ECC 12-Bay NAS Virtualization ReadyExpansion unit support Tower Form Factor 

  ฿ 120,000.00
 • ฿ 22,920.00

  Synology NAS Intel Pentium N3710 1.6 GHz 2 GB DDR3 4-Bay NAS Tower Form Factor 

  ฿ 22,920.00
 • ฿ 6,690.00
  ใหม่

  TS-228 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 2 ช่อง ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ในบ้านและสำนักงานขนาดเล็ก (SOHO) สำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการใช้ข้อมูลทางไกลแบบคลาวด์สตอเรจ รักษาข้อมูลอันสำคัญของคุณรวมถึงใช้เพื่อความบันเทิงภายในบ้านเช่นการดูหนัง ฟังเพลง ผ่านอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับมาตรฐาน DLNA ด้วยการจัดการที่ง่ายของระบบปฏิบัติการ QTS...

  ฿ 6,690.00
 • ฿ 9,300.00
  ใหม่

  TS-231P2 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 2 ช่อง ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ในบ้านและสำนักงานขนาดเล็ก (Small Office) สำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการใช้ข้อมูลทางไกลแบบคลาวด์สตอเรจ รักษาข้อมูลอันสำคัญของคุณ นอกจากนี้ยังรองรับการทำ Snapshots ที่สามารถเรียกข้อมูลย้อนกลับมาให้เป็นแบบเดิมเหมือนมันไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาเลย...

  ฿ 9,300.00
 • ฿ 21,900.00
  ใหม่

  TS-253A อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 2 ช่อง สำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน นอกจากนี้ยังรองรับการทำ Snapshots ที่สามารถเรียกข้อมูลย้อนกลับมาให้เป็นแบบเดิมเหมือนมันไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาเลย โดยเฉพาะกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือถูกทำลายด้วยไว้รัสตระกูลแรนซัมแวร์ ด้วยขุมพลังของซีพียู Intel Celeron Quad-Core processor...

  ฿ 21,900.00
 • ฿ 22,900.00
  ใหม่

  TS-253B อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 2 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ M.2 SSD /10GbE และยังมี USB QuickAccess เพื่อเข้าถึง NAS ได้โดยตรงนอกเหนือจากการเข้าผ่านระบบเครือข่าย TS-253B ยังรองรับการทำ Snapshots ที่สามารถเรียกข้อมูลย้อนกลับมาให้เป็นแบบเดิมเหมือนมันไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาเลย...

  ฿ 22,900.00
 • ฿ 12,900.00
  ใหม่

  TS-431P2 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 4 ช่อง ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ในบ้านและสำนักงานขนาดเล็ก (Small Office) สำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการใช้ข้อมูลทางไกลแบบคลาวด์สตอเรจ รักษาข้อมูลอันสำคัญของคุณ นอกจากนี้ยังรองรับการทำ Snapshots ที่สามารถเรียกข้อมูลย้อนกลับมาให้เป็นแบบเดิมเหมือนมันไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาเลย...

  ฿ 12,900.00
 • ฿ 28,900.00
  ใหม่

  TS-453A อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 4 ช่อง สำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน นอกจากนี้ยังรองรับการทำ Snapshots ที่สามารถเรียกข้อมูลย้อนกลับมาให้เป็นแบบเดิมเหมือนมันไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาเลย โดยเฉพาะกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือถูกทำลายด้วยไว้รัสตระกูลแรนซัมแวร์ ด้วยขุมพลังของซีพียู Intel Celeron Quad-Core processor...

  ฿ 28,900.00
 • ฿ 29,900.00
  ใหม่

  TS-453B อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 4 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ M.2 SSD /10GbE และยังมี USB QuickAccess เพื่อเข้าถึง NAS ได้โดยตรงนอกเหนือจากการเข้าผ่านระบบเครือข่าย TS-453B ยังรองรับการทำ Snapshots ที่สามารถเรียกข้อมูลย้อนกลับมาให้เป็นแบบเดิมเหมือนมันไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาเลย...

  ฿ 29,900.00
 • ฿ 24,900.00
  ใหม่

  TS-431XU อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายแบบติดตั้งในตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 4 ช่อง สำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน มาพร้อมพอร์ต 10GbE SFP+ ความเร็วสูง และด้วยคุณสมบัติการทำงานแบบ VJBOD ที่สามารถใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  ฿ 24,900.00
 • ฿ 14,900.00
  ใหม่

  TS-431X อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย มาพร้อมกับซีพียู AnnapurnaLabs Alpine AL-212 Dual-core ARM Cortex-A15 Processor และหน่วยความจำขนาด 2GB DDR3 ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ในบ้านและสำนักงานขนาดเล็ก สำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการใช้ข้อมูลทางไกลแบบคลาวด์สตอเรจ และด้วยคุณสมบัติการทำงานแบบ VJBOD...

  ฿ 14,900.00
 • ฿ 18,500.00
  ใหม่

  HS-251+ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายสำหรับโฮมเธียเตอร์ที่ออกแบบมาให้มีเสียงเบาที่สุด ไม่รบกวนอรรถรสในการดูหนัง ฟังเพลงของคุณ มาพร้อมกับซีพียู quad-core Intel Celeron 2.0GHz Processor และหน่วยความจำขนาด 2GB DDR3L รองรับการใช้งานพร้อมกัน และ การแปลงวีดีโอ Full HD

  ฿ 18,500.00
 • ฿ 26,900.00
  ใหม่

  TS-253B อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 2 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ M.2 SSD /10GbE และยังมี USB QuickAccess เพื่อเข้าถึง NAS ได้โดยตรงนอกเหนือจากการเข้าผ่านระบบเครือข่าย TS-253B ยังรองรับการทำ Snapshots ที่สามารถเรียกข้อมูลย้อนกลับมาให้เป็นแบบเดิมเหมือนมันไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาเลย...

  ฿ 26,900.00
 • ฿ 11,990.00
  ใหม่

  TS-231P2 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 2 ช่อง ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ในบ้านและสำนักงานขนาดเล็ก (Small Office) สำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการใช้ข้อมูลทางไกลแบบคลาวด์สตอเรจ รักษาข้อมูลอันสำคัญของคุณ นอกจากนี้ยังรองรับการทำ Snapshots ที่สามารถเรียกข้อมูลย้อนกลับมาให้เป็นแบบเดิมเหมือนมันไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาเลย...

  ฿ 11,990.00
 • ฿ 33,900.00
  ใหม่

  TS-453B อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 4 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ M.2 SSD /10GbE และยังมี USB QuickAccess เพื่อเข้าถึง NAS ได้โดยตรงนอกเหนือจากการเข้าผ่านระบบเครือข่าย TS-453B ยังรองรับการทำ Snapshots ที่สามารถเรียกข้อมูลย้อนกลับมาให้เป็นแบบเดิมเหมือนมันไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาเลย...

  ฿ 33,900.00
 • ฿ 32,900.00
  ใหม่

  TS-453A อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 4 ช่อง สำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน นอกจากนี้ยังรองรับการทำ Snapshots ที่สามารถเรียกข้อมูลย้อนกลับมาให้เป็นแบบเดิมเหมือนมันไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาเลย โดยเฉพาะกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือถูกทำลายด้วยไว้รัสตระกูลแรนซัมแวร์ ด้วยขุมพลังของซีพียู Intel Celeron Quad-Core processor...

  ฿ 32,900.00
 • ฿ 20,900.00
  ใหม่

  TS-431X อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย มาพร้อมกับซีพียู AnnapurnaLabs Alpine AL-212 Dual-core ARM Cortex-A15 Processor และหน่วยความจำขนาด 2GB DDR3 ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ในบ้านและสำนักงานขนาดเล็ก สำหรับการสำรองข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน และการใช้ข้อมูลทางไกลแบบคลาวด์สตอเรจ และด้วยคุณสมบัติการทำงานแบบ VJBOD...

  ฿ 20,900.00
 • ฿ 17,980.00
  ใหม่

  TS-253Be อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 2 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ M.2 SSD /10GbE รองรับการทำ Snapshots ที่สามารถเรียกข้อมูลย้อนกลับมาให้เป็นแบบเดิมเหมือนมันไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาเลย โดยเฉพาะกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือถูกทำลายด้วยไว้รัสตระกูลแรนซัมแวร์ สามารถเล่นวีดีโอความคมชัดสูง 4K H.264/H.265 ได้อย่างราบรื่น

  ฿ 17,980.00
 • ฿ 19,980.00
  ใหม่

  TS-253Be อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 2 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ M.2 SSD /10GbE รองรับการทำ Snapshots ที่สามารถเรียกข้อมูลย้อนกลับมาให้เป็นแบบเดิมเหมือนมันไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาเลย โดยเฉพาะกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือถูกทำลายด้วยไว้รัสตระกูลแรนซัมแวร์ สามารถเล่นวีดีโอความคมชัดสูง 4K H.264/H.265 ได้อย่างราบรื่น

  ฿ 19,980.00
 • ฿ 24,980.00
  ใหม่

  TS-453Be อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 4 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ M.2 SSD /10GbE รองรับการทำ Snapshots ที่สามารถเรียกข้อมูลย้อนกลับมาให้เป็นแบบเดิมเหมือนมันไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาเลย โดยเฉพาะกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือถูกทำลายด้วยไว้รัสตระกูลแรนซัมแวร์ สามารถเล่นวีดีโอความคมชัดสูง 4K H.264/H.265 ได้อย่างราบรื่น

  ฿ 24,980.00
 • ฿ 22,980.00
  ใหม่

  TS-453Be อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายขนาด 4 ช่อง มีช่องเชื่อมต่อ PCIe เพื่อรองรับ M.2 SSD /10GbE รองรับการทำ Snapshots ที่สามารถเรียกข้อมูลย้อนกลับมาให้เป็นแบบเดิมเหมือนมันไม่เคยเกิดปัญหาขึ้นมาเลย โดยเฉพาะกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือถูกทำลายด้วยไว้รัสตระกูลแรนซัมแวร์ สามารถเล่นวีดีโอความคมชัดสูง 4K H.264/H.265 ได้อย่างราบรื่น

  ฿ 22,980.00