Switch

Information

Switch
เน็ตเวิร์คสวิตซ์แบบอีเธอร์เน็ต Ethernet Switch และ Gigabit Switch เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันกลายเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking System) ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบเน็ตเวิร์คจึงขึ้นกับ Switch ที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานเหล่านี้ ซึ่งมีผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบเครือข่ายจากผู้ผลิตชั้นนำให้เลือกใช้ตา...
เน็ตเวิร์คสวิตซ์แบบอีเธอร์เน็ต Ethernet Switch และ Gigabit Switch เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันกลายเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking System) ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบเน็ตเวิร์คจึงขึ้นกับ Switch ที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานเหล่านี้ ซึ่งมีผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบเครือข่ายจากผู้ผลิตชั้นนำให้เลือกใช้ตามความต้องการขององค์กร เช่น HP Switch, Cisco Switch, ZyXel Switch, Linksys Switch, และจากผู้ผลิตอื่นๆให้เลือกใช้อีกมาก
เพิ่มเติม

Switch ไม่พบสินค้าในหมวดหมู่นี้