Access Point

Information

Access Point
ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Access Point) และฮอตสปอต WiFi ให้คุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยการใช้คลื่นวิทยุซึ่งทำให้อุปกรณ์เคลื่อนที่ภายในบริเวณหนึ่งสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

Access Point ไม่พบสินค้าในหมวดหมู่นี้